Ord og kulturer/words and culture…

There will of course be an english translation as well today, look below ❤

I går var jeg godt i gang med at oversætte min bog: Altid en grund til at smile- til engelsk, da jeg kom i tvivl om et “ordsprog”, jeg har skrevet i bogen på dansk. Derfor slog jeg det op i den fantastiske Amerikanske trænings gruppe jeg er med i og spurgte mine amerikanske trænings fæller om hjælp 🙂

Ordene på dansk var: bla..bla.. var “mere lort end lagkage”… jeg troede faktisk det var et dansk ordsprog, men min dejlige mand, kunne fortælle mig, at det nok mere var noget Jeg siger, end decideret et dansk ordsprog 🙂 🙂 🙂 Nåh men hvor om alt er, så blev oversættelsen: “it is more shit than pie”…. jeg mente ikke at jeg nogensinde havde hørt den sætning på engelsk, så det var super herligt at jeg kunne spørge nogle der taler sproget dagligt, til råds.

Det interessante var faktisk, at de ikke kendte det… flere af dem syntes det var ret morsomt og en af dem ville bruge det de næste dage og lovede mig at returnere med de reaktioner han ville få 🙂 En anden gjorde mig opmærksom på noget ret interessant, jeg vil derfor lige gengive det her:

”Det uheldige er at alle i Amerika er så “ord” følsomme, at hvis du siger; “Det er fedende” vil den person, du taler til, modtage dette med deres eget begrænsede selvværd, ved at knytte skam til redegørelsen og derefter kan du pludselig blive anklaget for “fedt shaming ” (altså jeg dømmer overvægtige- trods det ikke var intentionen)

Hun vendte lige tankerne hos mig, for hvis jeg skriver lort og lagkage i samme sætning, ville ingen (eller i hvert fald de fleste i Danmark) tage det som ord, mens de måske, i hvert fald ud fra hende ord, i Amerika, ville tage det mere bogstaveligt.

Det er jo faktisk RET interessant, for når vi bevæger os mellem mennesker, kan vi sagtens, uforvarende komme til at træde på andre mennesker, hvis IKKE vi tænker os om. det fik i hvert fald MIG til at tænke en del over min oversættelse- for det der er “normalt” og “accepteret” i Danmark, er det ikke nødvendigvis i andre lande. Noget andet det fik mig til at tænke på var, hvor ofte kommer vi mon til, uden oprindelig mening, at støde andre mennesker?

Jeg skriver i min bog om at tale ud fra kærlighed- både overfor os selv, men i høj grad også til den verden og de mennesker vi bevæger os i. Jeg skriver om at tale fra mit hjerte- for jeg oplever til tider at mennesker, siger ting til mig hvor jeg tænker: Hvor kom DET fra… jeg tænker at hvis alle ville give det en ekstra tanke før vi smed ord i hovedet på andre mennesker, så ville verden se anderledes ud.

Vi kan starte med os selv, og hvis vi snakker ordentligt til de mennesker vi omgås, så vil DET gøre en forskel.

For et par uger siden spiste jeg frokost med en fantastisk kvinde, der kunne fortælle om nogle situationer i hendes liv, hvor hun blev trist og stødt over nogle ord hun modtog fra en anden. Jeg sagde til hende at i stedet for at tage imod disse ord, som enten stødte hende eller gjorde hende ked af det (for så kunne hun nemlig godt finde på at sende en sur besked retur) men i stedet prøve at sige: mmmmm…. Inden i sig selv og så ikke kommentere på det sagte, på den måde tager vi det ikke til os, der siges og den som sender disse ord vores vej, vil ret hurtigt opdage at der ikke er respons på disse ting, og nærmest automatisk, vil de normalvis stoppe- for hvad er det værd hvis ikke de får respons på deres ord? Så mister ordene deres kraft, og vi kan komme videre og tale ordentligt til hinanden.

Når jeg nu sidder med oversættelsen, har dette fået mig til at lave nogle små ændringer i den engelske udgave, meningen er naturligvis den samme, men det var en uvurderlig gave at få- hende der skrev, for jeg havde ikke selv fokus på at det der er ”normalt” og helt ”ok” i Danmark, ikke nødvendigvis er det i andre lande, og er der én ting jeg IKKE ønsker, så er det at støde dem der løser min bog J

Uddraget fra bogen hvor jeg skriver L ”ordsproget” er som følger:

Shitstormer du dig selv… med ord og handlinger- rette mod dig selv, hvor der på ingen måde er et muligt positivt resultat? Har du en dårlig dialog, inden i dig selv, har du negative samtaler inden i dit hoved, er der mere lort end lagkage i dit hoved? Hvad hvis… hvad hvis vi legede en leg………

Såååå… køb bogen, bliv klogere på dig selv, jeg vil godt love dig, du kommer ikke gennem bogen uden at have lært en masse ting, der helt sikkert kan ændre rigtig meget I dit liv ❤

Smil og husk på: livet SKAL være mere Lagkage end Lort J

Krammer herfra ❤

20161215_164622

Yesterday as I was working on the English translation of my book: “Always a reason to smile”. I suddenly came in doubt about a “saying” I have written in the Danish translation of the book. Therefore I made a post in the amazing American workout group I am a part of, asked my American workout family, for their help 🙂

The words in the Danish books were: bla..bla .. “more shit than pie” …

I actually thought, that it was a Danish saying, but my lovely husband could tell me that it is probably more a “Marlies” “saying” and not really a Danish “saying” 🙂 🙂 🙂 Oh well…I thought, the translation was still: “it is more shit than pie” …. I did not think I had ever heard the phrase in English, so it was great that I could ask people, who speak the English language daily, for advice.

The interesting thing was that they did not know this “saying”  … most of them thought it was pretty funny and one of them would use it the next days and promised me to return with the reactions he would get 🙂 Another pointed out to me, something quite interesting, so I will just put it here, this is her words:

“The unfortunate side is that in America everyone is so “word” sensitive that if you say; “That is fattening” the person you are speaking to, recieves it with their own limited self worth, by attaching shame to the statement and then all of a sudden you are accused of “fat shaming”

She made me understand, if I write shit and pie in the same sentence, it is maybe not as in Denmark (or at least most of the Danish people) wo would most likely, just take it as words, but (at least from her point of view), Americans, would maybe take it more literally.

It is quite interesting, because when we are together with other people, we can easily, inadvertently “step” on other people, if we do NOT, think about our words. At least this is of course just my thoughts and how I would translate my book- BUT just because it is “normal” and “accepted” in Denmark, it is not necessarily the same in other countries.

It also made me think of something else: how often do we, without original intention, offend other people with our words?

I my book I write about “to speak out of Love”. Both to ourselves, but also very much to the world and the people we are a part of.

I’m writing about to  “speak from my heart”, because sometimes I feel that people are saying things to me, where I think: where did THAT come from … I think, that if everyone would give it a second thought before we threw word at other people, the world would look very different.

We can start with ourselves and if we are being nice(r) to the people we interact with, then it will make a hugh difference.

A few weeks ago I had lunch with an amazing woman who talked about some situations in her life where she was sad and offended because of some words she received from another person. I told her that instead of “accepting” and taking in these words, that either offended her or made her sad (as she then sometimes did send a sour message return to that person) I asked her to instead try to just say this “word”: mmmmm …. When you say this “word” then the person who in the first place did send out a sour message to you, will quite soon discover that there is no response to those “nasty” or “not nice” words they send out, and almost automatically, they will stop doing it, because what it’s worth unless they get responses to their words? Then the “nasty” or “not nice” words will lose their power and then we can move on and talk properly to each other.

As I sit with the translation of my book, all this has caused me to make some small changes in the English version, the meaning is of course the same, but it was a priceless gift to get from the woman in my workout group, because I did not have focus on the different way to look at words, depending on where in the world we come from. And just because it is “normal” and quite “ok” in Denmark, doesn´t mean it is nessesarily the same in other countries, and if there is one thing I do NOT want to do, it is to hurt or offend other people with the words in my book.

The phrase from the book where I write the L “saying” is as follows:

Do you Shit Storm yourself … with words and Actions- right towards yourself, which is in no way going to give a possible positive result? Do you have a poor dialogue within yourself. Do you have negative conversations inside your head, where they are more shit than pie in your head? What if … what if we were playing a game ………

Soooo … buy the book (the English version will be ready soon) learn more about yourself, I promise you, you’re not going to get through the book without having learned a lot of things that certainly can change a lot in your life ❤

Smile and remember: life MUST be more cake than Shit

Hugs and love  ❤

underskrift-igen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.