Glæd dig på andres vegne/Be happy on behalf of others.

Of course there is an English translation, look below- for my english and american friends ❤

Hvad skete der med at glæde sig på andres vegne?

Oplever du nogle gange, at andre ikke kan glæde sig på dine vegne? Det tror jeg de fleste af os gør. Måske er det således i gode gamle Danmark, at det bare er “sådan” man er… eller?

Jeg kan faktisk godt blive en smule trist på os menneskers vegne, når jeg tænker over hvor lidt, mange er i stand til at glædes over andres succes, vej i livet, osv.- stor som lille, blot det at glæde sig på andres vegne. Lever vi for meget i os selv- eller drejer det sig i virkeligheden om noget helt andet… det tror jeg 🙂

Lad mig lige starte et andet sted. Jeg træner hjemme, på min 1.sal, i et dejligt trænings lokale, som min dejlige mand og jeg har indrettet til trænings “hule”- herligt ikke at skulle ud af døren og passe ind i et fitness centers åbningstider- når nu jeg gerne vil træne præcis når det passer mig, og det ønsker jeg, så heldige mig, har jeg et super dejligt trænings lokale, men alt udstyr mit hjerte ønsker sig.

Jeg benytter et trænings program, som jeg køber online, via et stort firma i USA, der sælger trænings programmer. Jeg streamer mine trænings programmer, for næsten ingen penge om måneden og får disse professionelle trænings programmer og endda rigtig mange forskellige at vælge mellem.

Jeg har kastet min kærlighed på et specielt program, så det træner jeg hver eneste dag (skriver mere om programmet en anden dag). I forbindelse med dette trænings program, er jeg med i en gruppe på Facebook, hvor der er mere end 6,700 medlemmer.

Selvfølgelig “kender” jeg ikke dem alle samme, men der er en fantastisk bunke af skønne mennesker derinde, som træner det samme program som jeg gør- på den anden side af Atlanten- og i denne gruppe er de mennesker noget af det mest støttende, kærlige, inspirerende jeg nogensinde har mødt, og deres tilgang til andre mennesker, kunne mange lære rigtig meget af.

Hver dag kommer der opmuntrende ord, kærlige tilkendegivelser, støtte og humor, fra mennesker som jeg “kun” kender via den verden. Og er der noget de er super fantastiske til, så er det at glædes på andres vegne.

Jeg har været med i forskellige grupper, via disse trænings programmer, fælles for dem, er at de mennesker der er derinde er så SUPER støttende, opmuntrende og positive og så fantastiske til at glædes på alle andres vegne. Sikke en gave at have sådan en gruppe, tænker jeg faktisk dagligt.

Så kigger vi ud i vores eget lille dejlige land, og tænker: hvordan kan Danmark gang på gang blive kåret til Det lykkeligste land i verden…. ja, jeg kan sgu undre mig! Personligt har jeg heldigvis rigtig mange støttende, dejlige mennesker rundt om mig, som evner at være oprigtigt glade på andres vegne- men jeg kender også de andre.

Jeg tror, og det er mine tanker, så du kan nikke, eller du kan sige mig imod (jeg hører rigtig gerne fra dig, så smid endelig en kommentar). Jeg tror det handler om at smide kontrollen, jeg tror det handler om at TURDE sige højt, hvor FEDT du syntes det er at din veninde fik det der job, at hun fik den der xxx (fyld selv ord på linien): At turde sige at du syntes det er FEDT din mand, ven, kæreste opnåede et af hans ønsker, en af hans drømme.

Når du tør sig det og rose og støtte og glædes på andres vegne, skal du ikke være bange for at der går et stykke af dig- mennesker kan rent faktisk godt LIDE at høre dig sige det, og den glæde du sender ud ved at gøre det… ved du hvad… den vender tilbage til dig med 10,000 km i timen og rammer dig lige midt i HJERTET!!!! Og det føles HELT FANTASTISK. Så giv nu slip på “du må ikke være bedre end mig” mentaliteten, slip “jeg er skide misundelig” mentaliteten- lev og føl, og sig det højt, du vil sende glæde ud, og jeg tør godt love dig, at du får det 10 fold tilbage igen. Det koster dig ikke en skid, du kan ikke gøre det for meget, du kan kun vinde ved at sætte pris på og være stolt af og glædes på andres vegne. Kom nu, prøv, giv det et skud, og lad mig høre hvad du mærker når du glædes på andres vegne, og ikke mindst, lad mig høre hvad der sker indeni dig, når andre siger til dig at de glæder sig på dine vegne. Husk på at det du føler når andre er glade os glædes på dine vegne, er det samme de vil føle når du gør det samme deres vej

Kram og varme og en skøn dag til dig  ❤

20161215_164622

What happened to being happy for others people and what they accomplish.

Do you sometimes find, that others can´t be happy for you and on your behalf? I think most of us do experience this. Perhaps it is “just” like this, in good old Denmark, perhaps, that it is just “how” we are … or?

I actually become a bit sad for us, as humans, when I think about how little, many are able to be happy for the success of others, of their way of living, their way of accomplish things, etc.- large or small, just be happy on behalf of others .

Do we live too much in our own “little individual world”, or is it really about something else … I think so 🙂

Let me start somewhere else. I workout at home, on my 1st floor, in a nice room, as my wonderful husband and I have made this workout “cave” – It is so wonderful not to have to run out the door, and fit into a fitness center opening hours. I really love to be able to  workout exactly when it suits me, so LUCKY me, i am able to do that 🙂 I have a super nice workout room, with all the equipment my heart desire.

I workout to a program that I buy online. I am buying this program through a large company in the US that sells training programs. Actually, I am streaming my workout programs, for almost no money every month and then i get these professional workout programs and even a lot of variety to choose from.

I have put my love on a special program so of course, that is what i workout to every day (i will write more about this program another day).

Because of this workout program, I am part of a large group on Facebook where there are more than 6,700 members. Of course i do not “know” all the people in the group, but there are a great bunch of wonderful people in there, who all do the same workout program as i do….and they are all living on the other side of the Atlantic- and in this group the people are some of the most supportive, loving, inspiring people I have ever met, and i just LOVE their approach to other people, many could learn a lot from these people.

Each day there will be words of encouragement, loving words, support and humor from people that I “only” know through Facebook. What i just love in there is that the people in there are super great at always being happy for each others accomplishments .

I’ve been in different groups because of these workout programs, common to them all, is that the people who are in these groups are so SUPER supportive, encouraging and positive and so fantastic to be happy on everyone else’s behalf. What a gift to be a part of such a group, I actually think about that daily.

So I look at our own little lovely country, and think: how can Denmark once again be named “the happiest country in the world” …. well, I am just wondering!

Personally, I do fortunately have many supportive, wonderful people around me, who have the ability to be genuinely happy for others – but I also know the opposite.

I think, and this is just my thoughts, so you can nod and say YES, or you can say NO,  (I would really love to hear from you, so please feel free and throw in a comment). I think it’s about “control”, I think it’s about DARING to say out loud, how GREAT you think it is that your friend got the new job she wanted, or that she got the xxx (fill your own words in here) To dare say you think it’s WONDERFUL that your husband, friend, lover etc. achieved one of his wishes, one of his dreams. 

When you dare say it and praise and support and be happy on behalf of others, do not be afraid that you are going to loose a piece of yourself- people might actually like to hear you say it, and the joy you send out saying those things, … you know what … it returns to you with 10,000 km per hour and hits you right in the HEART !!!! And it feels absolutely fantastic. So give up the “you can not be better than me” mentality, release “I’m damn envious” mentaliteten- live and feel, and say it out loud, you want to send out joy, and I can promise you that you will have it 10 fold back again.

It does not cost you a damn thing, you can never do it too much, you can only win by being proud of and pleased and happy on behalf of others. Come on, give it a try, give it a shot and let me know what you feel when you are happy on behalf of others, and last but not least, let me hear what happens inside you when others say to you that they are happy on your behalf

Love and smiles, and a happy day to all of you  ❤

20161215_164622

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.